RECENT PUBLICATIONS

Bochen Jiang, Yiting Shi, Xiaoyan Zhang, Xiaoyun Xin, Lijuan Qi, Hongwei Guo, Jigang Li,and Shuhua Yang. (2017) PIF3 is a negative regulator of the CBF pathway and freezing tolerance in Arabidopsis. online at PNAS.
Source:Skppb    Updated:2017-8-1 9:44:24    ClickNum:660
Bochen Jiang, Yiting Shi, Xiaoyan Zhang, Xiaoyun Xin, Lijuan Qi, Hongwei Guo, Jigang Li,and Shuhua Yang. (2017)
PIF3 is a negative regulator of the CBF pathway and freezing tolerance in Arabidopsis. 
online at PNAS.

 PDF Download