RECENT PUBLICATIONS

Hui Li, Yanglin Ding, Yiting Shi, Xiaoyan Zhang, Shuqun Zhang, Zhizhong Gong, Shuhua Yang* (2017) MPK3- and MPK6-Mediated ICE1 Phosphorylation Negatively Regulates ICE1 Stability and Freezing Tolerance in Arabidopsis. Developmental Cell 43, 1–13.
Source:Skppb    Updated:2017-10-23 10:48:19    ClickNum:699
Hui Li, Yanglin Ding, Yiting Shi, Xiaoyan Zhang, Shuqun Zhang, Zhizhong Gong, Shuhua Yang* (2017)
MPK3- and MPK6-Mediated ICE1 Phosphorylation Negatively Regulates ICE1 Stability and Freezing Tolerance in Arabidopsis.
Developmental Cell 43, 1–13.

 PDF Download