FACULTY

Chinese
 
 
Research of Special Interest
 
Publications      *Correspondence Author
(*Corresponding author; #These authors contributed equally)
1. Xiangfeng Wang, and Tonglin Mao* (2019) Understanding the functions and mechanisms of plant cytoskeleton in response to environmental signals.Curr Opin Plant Biol 52: 86-96
2. Xiaohong Wang#, Qianqian Ma#, Ran Wang#, Pan Wang, Yimin Liu, and Tonglin Mao (2019)Submergence stress-induced hypocotyl elongation through ethylene signaling-mediated regulation of cortical microtubules in Arabidopsis. J Exp Bot  pii: erz453. doi: 10.1093/jxb/erz453
3. Xuan Zhao#, Liru Dou#, Zhizhong Gong, Xiangfeng Wang*, and Tonglin Mao (2018) BES1 hinders ABSCISIC ACID INSENSITIVE5 and promotes seed germination in Arabidopsis. New Phytol Doi.org/10.1111/nph.15437
4. Liru Dou, KaiKai He, Takumi Higaki, Xiangfeng Wang, and Tonglin Mao* (2018) Ethylene signaling modulates cortical microtubule reassembly in response to salt stress. Plant Physiol 176: 2071–2081
5. Qianqian Ma#, Xiaohong Wang#, Jingbo Sun#, and Tonglin Mao* (2018) Coordinated regulation of hypocotyl cell elongation by light and ethylene through a microtubule destabilizing protein. Plant Physiol 176: 678–690
6. Na Lian#, Xiaomin Liu#, Xiaohong Wang#, Yangyang Zhou, Hong Li, Jigang Li* and Tonglin Mao* (2017) COP1 mediates dark-specific degradation of microtubule-associated protein WDL3 in regulating Arabidopsis hypocotyl elongation. Proc Natl Acad Sci USA 114: 12321–12326
7. Qun Zhang*#, Ping Song, Yana Qu, Peipei Wang, Qianru Jia, Liang Guo, Chuanpeng Zhang, Tonglin Mao, Ming Yuan, Xuemin Wang, and Wenhua Zhang* (2017) Phospholipase Dδ negatively regulates plant thermotolerance by destabilizing cortical microtubules in Arabidopsis. Plant Cell Environ 40: 2220–2235
8. Jingen Zhu#,Qiong Nan#, Tao Qin#, Dong Qian, Tonglin Mao, Shunjie Yuan, Xiaorong Wu, Yue Niu, Qifeng Bai, Lizhe An, and Yun Xiang* (2017) Higher-ordered actin structures remodeled by Arabidopsis ACTIN-DEPOLYMERIZING FACTOR5 are important for pollen germination and pollen tube growth.Mol Plant 10: 1065–1081
9. Qianqian Ma#,Jingbo Sun#,and Tonglin Mao* (2016) Microtubule bundling plays a role in ethylene-mediated cortical microtubule reorientation in etiolated Arabidopsis hypocotyls. J Cell Sci 129: 2043–2051
10. Liangliang Chen#, Yuancheng Peng#, Juan Tian, Xiaohong Wang, Zhaosheng Kong, Tonglin Mao, Ming Yuan, and Yunhai Li* (2016) TCS1, a Microtubule-Binding Protein, interacts with KCBP/ZWICHEL to regulate trichome cell shape in Arabidopsis thaliana. PLoS Genet 12: e1006266
11. Jingbo Sun#, Qianqian Ma#, and Tonglin Mao* (2015) Ethylene regulates Arabidopsis Microtubule-Associated Protein WDL5 in etiolated hypocotyl elongation. Plant Physiol 169: 325–337 
12. Yuan Zhou#, Shiping Yang, Tonglin Mao, and Ziding Zhang* (2015) MAPanalyzer: a novel online tool for analyzing microtubule-associated proteins. Database (Oxford) pii: bav108
13. Xiaoyu Wang#, Xianling Wang#, Qingnan Hu, Xuemei Dai, Hainan Tian, Kaijie Zheng, Xiaoping Wang, Tonglin Mao, Jin‐Gui Chen, and Shucai Wang* (2015) Characterization of an activation-tagged mutant uncovers a role of GLABRA2 in anthocyanin biosynthesis in Arabidopsis. Plant J 83: 300–311
14. Tao Qin#, Xiaomin Liu#, Jiejie Li, Jingbo Sun, Leina Song, and Tonglin Mao* (2014) Arabidopsis Microtubule-Destabilizing Protein 25 Functions in Pollen Tube Growth by Severing Actin Filaments. Plant Cell 26: 325–339
15. Xiaomin Liu#, Tao Qin#, Qianqian Ma, Jingbo Sun, Ziqiang Liu, Ming Yuan, and Tonglin Mao* (2013) Light-regulated hypocotyl elongation involves proteasome-dependent degradation of the microtubule regulatory protein WDL3 in Arabidopsis. Plant Cell 25: 1740–1755
16. Liang Wang#, Tian Piao#, Muqing Cao#, Tao Qin, Lei Huang, Haiteng Deng, Tonglin Mao, and Junmin Pan* (2013) Flagellar regeneration requires cytoplasmic microtubule depolymerization and kinesin-13. J Cell Sci 126: 1531–1540
17. Xianling Wang#, Jin Zhang#, MingYuan, David W. Ehrhardt, Zhiyong Wang, and Tonglin Mao* (2012) Arabidopsis MICROTUBULE DESTABILIZING PROTEIN40 is involved in brassinosteroid regulation of hypocotyl elongation. Plant Cell 24: 4012–4025
18. Tao Qin#, Jiejie Li, Ming Yuan,and Tonglin Mao* (2012) Characterization of the Role of Calcium in Regulating the Microtubule-Destabilizing Activity of MDP25. Plant Signal Behav 7: 708–710
19. Qun Zhang#, Feng Lin, Tonglin Mao, Jianing Nie, Min Yan, Ming Yuan,and Wenhua Zhang* (2012) Phosphatidic Acid Regulates Microtubule Organization by Interacting with MAP65-1 in Response to Salt Stress in ArabidopsisPlant Cell 24: 4555–4576
20. Jiejie Li#, Xianling Wang#, Tao Qin#, Yan Zhang#, Xiaomin Liu, Jingbo Sun, Yuan Zhou, Lei Zhu, Ziding Zhang, Ming Yuan, and Tonglin Mao* (2011) MDP25, A novel calcium regulatory protein, mediates hypocotyl cell elongation by destabilizing cortical microtubules in Arabidopsis. Plant Cell  23: 4411-4427 
21. Yang Zhao#, Shuangshuang Zhao#,Tonglin Mao, Xiaolu Qu, Wanhong Cao, Li Zhang, Wei  Zhang, Liu He, Sidi Li, Sulin Ren, Jinfeng Zhao, Guoli Zhu, Shanjin Huang, Keqiong Ye, Ming Yuan, and Yan Guo* (2011) The Plant-Specific Actin Binding Protein SCAB1 Stabilizes Actin Filaments and Regulates Stomatal Movement in Arabidopsis. Plant Cell 23:2314–2330
22. Qiutao Meng#, Jizhou Du#, Jiejie Li, Xiaomei Lü, Xian Zeng, Ming Yuan and Tonglin Mao* (2010) Tobacco microtubule-associated protein, MAP65-1c, bundles and stabilizes microtubules. Plant Mol Biol 74:537–547
23. Hua Li#, Xian Zeng#, Zi-Qiang Liu, Qiu-Tao Meng, Ming Yuan and Tonglin Mao*(2009) Arabidopsis Microtubule-Associated Protein AtMAP65-2 acts as a microtubule stabilizer. Plant Mol Biol 69: 313–324
24. Feng Wang#, Yanping Jing#, Zhen Wang, Tonglin Mao, Jozef Šamaj, Ming Yuan, and Haiyun Ren* (2009) Arabidopsis profilin isoforms, PRF1 and PRF2 show distinctive binding activities and subcellular distributions. J Integr Plant Biol 51: 113–121
25. Hua Li#, Tonglin Mao#, Ziding Zhang, and Ming Yuan* (2007) The AtMAP65-1 cross-bridge between microtubules is formed by one dimer. Plant Cell Physiol 48: 866–874
26. Hua Li, Ming Yuan, Tonglin Mao* (2007) AtMAP65-1 Binds to Tubulin Dimers to Promote Tubulin Assembly. J Biochem Mol Biol 40: 218–225
27. Tonglin Mao#, Lifeng Jin, Hua Li, Bo Liu, and Ming Yuan* (2005) Two Microtubule-Associated Proteins of the Arabidopsis MAP65 Family Function Differently on Microtubules.Plant Physiol 138: 654–662